Coach Cadeaukaart

Voor heel bijzondere vrouwen.Meer informatie >>

Gedragscode

Uitgangspunt voor de Gedragscode is respect. Respect betekent voor Jobcoach4U dat je mensen, ongeacht hun afkomst en religie, in hun waarde laat en anderen behandelt zoals jij behandeld wilt worden. Het maakt niet uit of het een individu of een organisatie betreft. Immers in een organisatie werken individuen.

Gedragscode?

 • Jobcoach4U zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen. Zij zal zich niet in onheuse of krenkende termen uitlaten over andere bureaus, opdrachtgevers, cliĆ«nten en derden.
 • Jobcoach4U zal zich onthouden van het verlenen van managementadviezen voor zover deze direct of indirect zijn gericht op het verkrijgen van opdrachten.
 • Het is Jobcoach4U niet geoorloofd voor coaching een beloning in welke vorm dan ook aan te nemen van een ander dan haar opdrachtgever. Er zijn (of zullen) geen financiĆ«le verbindingen (zijn) met personen (of bedrijven), die bij het gunnen van opdrachten aan Jobcoach4U betrokken zijn.
 • Jobcoach4U zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium met de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • Jobcoach4U zal de aan haar verstrekte opdracht zorgvuldig en overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsverhouding uitvoeren.
 • Jobcoach4U zal alleen na toestemming van de coachee de opdrachtgever kunnen inlichten over de verrichte en te verrichten werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de hierover gemaakte afspraken, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het proces ten behoeve van de coachee. Voor het inhoudelijke gedeelte gelden steeds regels van privacy.
 • Jobcoach4U draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenkomst bestaat en blijft bestaan tussen coachee en coach.
 • Jobcoach4U zal de coachee bij diens eerste contact kenbaar maken dat het de coachee te allen tijde vrijstaat begeleiding of ondersteuning te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede de begeleiding of ondersteuning op ieder moment af te breken zonder restitutie van betaalde gelden naar coachee dan wel naar opdrachtgever.
 • Jobcoach4U zal de door haar te verrichten werkzaamheden ten behoeve van coachee zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met coachee uitvoeren en coachee verwijzen naar andere disciplines, indien en zodra dit voor de belangen van coachee wenselijk is.
 • Jobcoach4U heeft haar plicht tot geheimhouding vastgelegd in een Privacy Reglement.
 • Ontvangt Jobcoach4U een opdracht van een opdrachtgever, die bij een ander bureau in behandeling is, dan verleent Jobcoach4U haar diensten niet eerder dan na overleg en met toestemming van dat andere bureau.
 • Jobcoach4U is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of coachee geleden schade, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal nimmer de reeds ontvangen betalingen, overeenkomstig het betreffende contract, overschrijden.